Härjedalspartiet

Partiet för oss som vill bo och leva i Härjedalen

Härjedalspartiet vill
 • ge människor möjlighet att leva i Härjedalen med ett minimum av byråkrati.
 • ha en långsiktigt hållbar förvaltning av bygdens resurser och naturtillgångar.
 • ha lika villkor för alla oavsett etnisk tillhörighet och näringsverksamhet.
 • ge härjedalingarnas inflytande i samhällsplaneringen, resursernas fördelning och naturtillgångarnas nyttjande.
 • ha direktdemokrati och närdemokrati. Medborgarna själva ska fatta besluten om den egna bygden.

HÄRJEDALENS NÄRINGAR
 • Statlig mark i Härjedalen ska i första hand förvaltas och nyttjas av de som bor här. Avkastningen från skogar, jakt och fiske
     fördelas lokalt till gagn för bygden.
 • Rovdjursbeståndet ska bestämmas av den bygd som berörs.
 • Härjedalen ska bli ett kärnområde för fäbodbruk och bondekulturen.
 • Bygdemedel ska tillfalla berörd bygd, som det ursprungligen var tänkt.
 • Tidigare arrendegårdar på statlig mark ska kunna köpa mark kring gårdarna. Priset ska vara symboliskt och ses som en
      kompensation för tidigare tvångsköp. Permanentboende är en förutsättningen för köp.
 • Demokratisera det så kallade renbetesområdet genom att ge alla boende och näringar lika villkor.
 • Staten ska sälja tomter till de som vill bo inom det så kallade renbetesområdet.
 • Inventera utmarksbetet för att ta reda på resursernas värde och möjligheter.
 • Ta tillvara utmarksbetet och stötta företag som vill nyttja det.
 • Statliga marker ska upplåtas för fritt mul- och klövbete.
 • Ge tillstånd för avlivning av djur på gården och prioritera lokala slakterier.


HÄRJEDALENS MILJÖ OCH NATUR
 • Kommunen ska gå före när det gäller att arbeta för att minimera användningen av triklosan och bisfenol A inom den egna
     verksamheten och kommunen.
 • Transfetter ska inte förekomma i den mat kommunen serverar.
 • Kommunen ska prioritera närproducerat och ta stor hänsyn till djuren, till exempel lokalt slaktat och skonsamma slaktmetoder, vid
     upphandlingar.
 • Sonfjällets nationalpark ska följa de regler som ursprungligen sattes upp för nationalparken; att bevara ett fjäll opåverkat av
     renbete.


ENERGI OCH KOMMUNIKATIONER I HÄRJEDALEN
 • Bredband till alla som bor i i Härjedalen.
 • Vägstandarden i Härjedalen ska höjas avsevärt.
 • Väg 311 ska rustas för den trafikmängd den har, både den tunga trafiken och besökstrafiken.
 • Vid produktion av vindkraft, vattenkraft, gruvdrift och liknande ska minst tre procent av bruttovärdet av produktionen tillfalla berörd
      byggd.
 • Storskalig vindkraft hör inte hemma i Härjedalen.
 • Rusta Inlandsbanan för persontrafik och godstransporter.

DEMOKRATI OCH MEDBESTÄMMANDE
 • Avskaffa begreppet urbefolkning och nationella minoriteter. Alla medborgare är lika och har samma rättigheter och
     skyldigheter oavsett etnisk härkomst.
 • Öka polisnärvaron i Härjedalen.
 • Härjedalen ska vid regionbildning söka sig söder, väster eller öster ut.
 • Inför direktdemokrati och närdemokrati. Medborgarna ska delta i besluten genom lokala folkomröstningar.


UTBILDNING
 • Skolan ska utbilda för att möta arbetsmarknadens framtida behov.
 • Fler yrkesförberedande gymnasieutbildningar med praktik.
 • Gymnasiet i Sveg ska erbjuda ett transportprogram med inriktning på timmertransporter och vägunderhåll.
 • Gymnasieskolan i Sveg ska ta emot utbytesstudenter.
 • Vemerskolan ska satsa på Härjedalens matkultur och råvaror.
 • Lärarnas status och löner ska höjas och lärarna ska ha ett tydligt mandat att leda klassen.
 • Kommunanställda ska erbjudas fast anställning. Rätt till heltid och deltid.


KULTUR
 • Utveckla och ta tillvara bygdens traditioner och kulturarv. Det är en viktig förutsättning för en befolkad och levande landsbygd.
 • Arkiv, bibliotek och museer är viktiga delar i kulturarvet och kulturlivet.
 • Musikskolan är en viktig del av kulturlivet.


OMSORG, VÅRD OCH SJUKVÅRD
 • Omsorg och vård om äldre ska ske värdigt och professionellt utifrån vårdtagarens behov.
 • Äldre och sjuka ska ges möjlighet att bo kvar hemma.
 • Äldreboenden ska finnas i de mindre byarna.
 • Tillämpa lagen om valfrihet.
 • Patienter i Härjedalen ska kunna välja specialistvård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala istället för vid Umeå universitetssjukhus.